Om Kalmar Stadsmission

Kalmar Stadsmission – en ideell förening

Kalmar Stadsmission är en ideell förening. Den bildades 1998 då kyrkofullmäktige antog stadgarna som berättar om ändamålet:

vara en röst för utsatta grupper och genom opinionsbildning förändra det som i samhället som skapar och förstärker utsatthet.

som en fristående professionell idéburen aktör bidra till mångfald genom kompetent evidensbaserat arbete inom omsorg och socialt arbete.

erbjuda det lågmälda samtalet om tro och existentiella frågor för den som frågar efter det.

uppmuntra och kanalisera medmänskligt engagemang.

arbeta för att förebygga missbruk bland ungdom.

Det handlar om att utifrån en kristen människosyn försöka att uthålligt och så handlingskraftigt som möjligt lindra nöd och utmana till förändring för människor i utsatta livssituationer. I all vår verksamhet och genom att erbjuda det lågmälda samtalet om tro och existentiella frågor vill vi att människor ska kunna se sin situation i nytt ljus och få hjälp att hitta lösningar till mening och sammanhang i livet.

Genom att vara en röst för utsatta grupper och genom opinionsbildning vill vi förändra det som i samhället skapar och förstärker utsattheten. Vi är en professionell idéburen aktör som genom vårt arbete vill bidra till mångfald genom kompetent, evidensbaserat arbete inom omsorg och socialt arbete i Kalmar med omnejd.

Medlemmar

Föreningen har följande medlemmar:

  • Kalmar Pastorat
  • Kalmar Domkyrkoförsamling
  • Kalmar S:t Johannes församling
  • Heliga korsets församling
  • S:t Birgitta församling
  • Två Systrars församling

I Svenska kyrkan finns en lång tradition att arbeta med nöd och utsatthet, ordet Diakoni används för detta. Kalmar Stadsmission kom till som avlastning och resurs för de olika församlingarnas diakonala arbete, för att kunna möta det ökande behovet från människor i utsatthet.

Stämman

Stämman är Kalmar Stadsmissions högsta beslutande organ. Till stämman utser varje medlem två ordinarie ledamöter och en ersättare. Stämman väljer styrelse.

Styrelsen

Styrelsen består av sex ledamöter och tre ersättare. Härutöver är kyrkoherden i Kalmar pastorat ledamot.

Direktor

Stadsmissionens verksamhet leds under styrelsens överinseende av en av styrelsen utsedd direktor.

Områdeschefer

Direkt underställd direktorn finns områdeschefer, en för det sociala/diakonala området och en för second hand.

Handledare

De anställda i verksamheterna är handledare. Där arbetar också volontärer.